طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/02/21) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

لیست مجلات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی شهریور ماه۹۶


لیست مجلات نا معتبر و جعلی معرفی شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  در شهریور ماه 1396 در بخش مجلات معتبر و نامعتبر به روزرسانی گردید.International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی