طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

مجلات معتبر وزارت بهداشت


مجلات معتبر وزارت بهداشت در بخش  مجلات معتبر و نامعتبر اضافه گردید.International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی