طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 آزمایشگاه شیمی عمومی 1و2  

   در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

 آزمایشگاه شیمی عمومی 1

این آزمایشگاه مربوط به رشته های فنی مهندسی  و علوم پایه است.

 

·         آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و نکات ایمنی آزمایشگاه

·         آزمایش محلول سازی

·         آزمایش تیتراسیون خنثی شدن اسید و باز

·         آزمایش واکنش های شیمیایی

·         آزمایش قانون بقای جرم

·         آزمایش کروماتوگرافی کاغذی

·         آزمایش تعین و محاسبه سختی آب

·         آزمایش تعادلات شیمیایی

·         آزمایش تیتراسیون اکسایش و کاهش

 

  آزمایشگاه شیمی عمومی 2

این آزمایشگاه مربوط به رشته های فنی مهندسی  و علوم پایه است.

هدف: فرا گرفتن اصولی تجزیه کیفی مواد معدنی

در این آزمایشگاه دانشجویان با تجزیه کیفی محلول های مختلف به خوبی آشنا می شوند. جهت بررسی کیفی مواد٬ کاتیون های فلزی را به چهار گروه دسته بندی نموده و در هر جلسه آزمایشگاه دانشجویان یکی از گروه ها و همچنین مخلوطی از چند گروه فلزات را در حضور یکدیگر جداسازی و شناسایی می کنند. به طور کلی هر گروه از کاتیون ها یک معرف اختصاصی دارد که تمامی کاتیون های آن گروه با آن رسوب کرده و بدین ترتیب از گروه های بعدی جدا می شوند. محلولی که بدین ترتیب ایجاد می شود برای شناسایی کاتیون های گروه های بعدی مورد آزمایش قرار گرفته و رسوب مربوطه جدا و جهت شناسایی کاتیون های هم گروه مورد آزمایش قرار می گیرد.

فهرست آزمایش های موجود در آزمایشگاه شیمی عمومی (II)

·         آزمایش شناسایی کاتیون های گروه اول (I) یا گروه نقره

 

·         آزمایش شناسایی گروه دوم (IIA) یا گروه مس

 

·         آزمایش شناسایی گروه دوم  (IIB)یا گروه آرسنیک

 

·         آزمایش شناسایی کاتیون های گروه سوم (IIIA) یا گروه آهن

 

·         آزمایش شناسایی کاتیون های گروه سوم (IIIB) یا گروه روی

 

·         آزمایش شناسایی کاتیون های گروه چهارم (IV) یا گروه کلسیم

 

·         آزمایش شناسایی کاتیون های گروه پنجم (V) یا گروه قلیایی ها

 

·         آزمایش شناسایی آنیون ها

  

معرفی کارشناس آزمایشگاه:

 

نام و نام خانوادگی : زهره حمیدی        

تحصیلات: فوق لیسانس شیمی آلی

 

 

 

 

   
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی