طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
اصالت سنجی پایان نامه ها کتابخانه دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایشگاه خاکشناسی عمومی

در این آزمایشگاه بخشهای زیر مورد آزمایش قرار می گیرد.

بخش نمونه برداری خاک برای تجزیه

دراین بخش نکات عمومی نمونه برداری،عمق نمونه برداری،زمان نمونه برداری ،وسایل نمونه برداری ،ونحوه ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه شرح داده می شود.

 بخش تعیین بافت خاک

دراین بخش بااستفاده از دستگاه هیدرومتری،درصدهای سه جزء خاک(نتن،سیلت ورس)محاسبه وسپس با استفاده از مثلث بافت خاک،کلاس بافت نمونه های خاک مشخص می شود.

 بخش تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک

باتوجه به اینکه وزن حجمی خاک از نظرعددی باوزن مخصوص ظاهری برابر است لذا بااستفاده از روابط حجمی،وزن حجمی خاک محاسبه می شود .همچنین وزن حجمی خاک قبل وبعداز فشردگی نیزبا یکدیگر مقایسه میگردد.

بخش تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک

وزن مخصوص حقیقی خاک با وزن مخصوص خاک برابر است لذا در این آزمایش با استفاده از روابط حجمی وزن ،وزن مخصوص خاک تعیین میگردد.همچنیندر مورد عوامل موثربر وزن مخصوص حقیقی بحث میگردد.

 بخش تعیین بافت خاک به روش صحرایی(لمسی)

در این آزمایش با استفاده از فلوچارت مخصوص تعیین بافت خاک به روش لمسی به دانشجویان آموخته می شود که چگونه بافت خاک را در مزرعه وبصورت لمسی وتجربی تعیین نمایند.

بخش تعیین رنگ خاک

دراین بخش نحوه استفاده از دفترچه رنگ خاک MUNSELL color charts  توضیح داده می شود سپس دانشجویان با این دفترچه ،رنگ خاک رادر دو حالت خشک و مرطوب اندازه گیری میکنن.

بخش تعیین واکنش خاک

دراین بخش روشهای تعیین واکنش خاک تشریح و سپس با استفاده از روش الکترومتری وبا استفاده ph متری دانشجویان واکنش خاک رادر رقتهای مختلف (خاک با آب مقطر)اندازه گیری میکنند.

بخش تعیین املاح محلول خاک

در این بخش ضمن توضیح درمورد عوامل موثر برشوری خاک،با استفاده از دستگاه EC متری مختلف املاح محلول خاک تعیین و همچنین مختلف کل املاح محلول در خاک خشک ،فشاراسری وغلظت کل کاتیونها وآنیونها نیز محاسبه میگردد.    

 

معرفی کارشناس آزمایشگاه:

 نام و نام خانوادگی: هادی عقیقی

تحصیلات: کارشناسی کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی