آزمایش واکنش دیلز آلدر

 

یک واکنش حلقه زایی دربرگیرنده افزایش 1و4-دی ان مزدوج در حالت کنفورماسیونی سیس به یک الکن است. واکنش دیلز آلدر به طور گسترده در سنتز ترکیبات طبیعی پیچیده بکار گرفته می شود٬ زیرا تشکیل تعدادی از مراکز کایرال را به طور همزمان در یک واکنش امکان پذیر می سازد.

 

 

 

International Nano Letters

دومین جشنواره فرهیختگان

همایش های جاری