فرمها و دستورالعمل های طرح پژوهشی بخشنامه تشویق مقالات شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه
     

 

آزمایش واکنش دیلز آلدر

 

یک واکنش حلقه زایی دربرگیرنده افزایش 1و4-دی ان مزدوج در حالت کنفورماسیونی سیس به یک الکن است. واکنش دیلز آلدر به طور گسترده در سنتز ترکیبات طبیعی پیچیده بکار گرفته می شود٬ زیرا تشکیل تعدادی از مراکز کایرال را به طور همزمان در یک واکنش امکان پذیر می سازد.

 

 

 


International Nano Letters

همایش های جاری

تقویم پژوهشی

فصل نامه ها