طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایش واکنش دیلز آلدر

 

یک واکنش حلقه زایی دربرگیرنده افزایش 1و4-دی ان مزدوج در حالت کنفورماسیونی سیس به یک الکن است. واکنش دیلز آلدر به طور گسترده در سنتز ترکیبات طبیعی پیچیده بکار گرفته می شود٬ زیرا تشکیل تعدادی از مراکز کایرال را به طور همزمان در یک واکنش امکان پذیر می سازد.

 

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی