آزمایش تهیه استوفنون-اکسیم

 

اکسیم ها از مشتقات آلدهیدها و کتون ها هستند که معمولا جامد هستند و برای شناسایی ترکیبات مایع کربونیل دار استفاده می شوند. از واکنش هیدروکسیل آمین با استوفنون بدست می آیند.

             

 

 

International Nano Letters

 
همایش های جاری
تقویم پژوهشی
 

آرم استاندارد دانشگاه