طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 82

 

     بررسي انتظارات و عوامل مؤثر پيرامون شوراهاي اسلامي روستا از ديدگاه جامعه روستايي شهرستان كرمانشاه

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی