طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

  آمار طرح های پژوهشی  سال 90  [PDF]

 

طرح های پژوهشی سال 90

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

وضعیت اجرا

1

ارتقاء فنی و محتوایی وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 

آقای مهندس مرتضی امینی شرفی   

در دست اجرا

2

اثر تنش خشکی بر الگوی پروتئینی ژئوتیپ های گندم دوروم در مرحله خوشه دهی

آقای دکتر علی مهراس محرابی 

در دست اجرا  

3

بررسی میزان آگاهی و توانمندی آموزگاران دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در شناسایی دانش آموزان دارای ناتوانایی های یادگیری

خانم دکتر سحر محمدی     

در دست اجرا

4

اندازه تشابه و کاربرد آن در رتبه بندی اعداد فازی

آآقای دکتر نور الدین پرندین    

در دست اجرا  

5

بررسی ضریب آبگذری سرریزهای غیرخطی غیر هم تراز

آقای دکتر محمدعلی ایزدبخش  

در دست اجرا

6

تغییرات اسانس ویژگیهای مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد شوید تحت شرایط آبیاری محدود

خانم دکتر ناهید نیاری

در دست اجرا  

7

تأثیر تعداد روزهای تمرین هوازی در هفته بر شاخصهای التهاب عمومی و رابطه آن با تغییرات چاقی مرکزی در مردان چاق کم تحرک

آقای علی ضابط

در دست اجرا

8

بررسی نسبت بین حکمت و تمثیل در اندیشه و آثار شیخ شهاب الدین سهروردی

آقای حسن حسینی

در دست اجرا  

9

بررسی مزیت نسبی محصولات منتخب زراعی استان کرمانشاه

آقای دکتر کوهسار خالدی 

در دست اجرا

10

یک روش بهینه برای کاهش خطای مکان یابی و رسم نقشه همزمان در رباطهای خود مختار

آقای مهندس سید محمد مأوایی  

در دست اجرا  

11

بررسی سقوط ساسانیان و بازتاب آن در آثار نویسندگان و شاعران مشهور مسلمان در سه قرن نخست هجری

آقای دکتر جمشید باقرزاده

در دست اجرا

12

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

آقای دکتر حسن امیری

در دست اجرا  


 

صفحه

1

2

3

4

 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی