فرمها و دستورالعمل های طرح پژوهشی بخشنامه تشویق مقالات شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه
     

 

مراحل ترجمه کتاب:

جهت ترجمه کتاب ابتدا بايد يک نسخه از کتاب جهت استعلام به سازمان مرکزی ارسال شود.

پس از جواب مثبت استعلام، مترجمين بعد از ارائه ترجمه یک فصل از کتاب خود به شورای انتشارات، و تنها پس از تأیید شورا مبنی بر ترجمه سلیس و معنادار می توانند به ترجمه کتاب مورد استعلام اقدام کنند.

در صورتی که برای مجوز "امکان ترجمه کتاب اصلی" از سازمان مرکزی استعلام نگردد، امکان چاپ آن توسط واحد نيست.

توجه : کتابهایی جهت ترجمه استعلام می شوند که حداکثر 5سال از تاریخ چاپ آن کتاب گذشته باشد.

 

 

 


International Nano Letters

همایش های جاری

تقویم پژوهشی

فصل نامه ها