طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
اصالت سنجی پایان نامه ها کتابخانه دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2

 آزمایشگاه شیمی معدنی 1

·         آزمایش تهیه اکسی اسید ها و نمک های ید

·         آزمایش واکنش های منگنز

·         آزمایش پایدار کردن حالت اکسایش مس  I))

·         آزمایش تهیه زرد کروم و نارنجی کروم ( PbCrO4 . PbO,  PbCrO4)

·         آزمایش تعیین درصد رنگدانه در زرد کروم و نارنجی کروم توسط تیتر با Fe2+

·         آزمایش تهیه نمک مضاعف و نمک کمپلکسی از مس ( (II و بررسی پارهای از خواص آن

 ·         آزمایش واکنش های کروم

 ·         آزمایش تهیه تریس ( استیل استوناتو) آلومینیوم

 ·         آزمایش ترکیبات کوئوردیناسیون عناصر غیر واسطه: تهیه پتاسیم تری اکسالاتو آلومینات

 ·         آزمایش اکسو اسید ها و نمک اکسو اسید های گوگرد: تهیه سدیم تیو سولفات

 

آزمایشگاه شیمی معدنی 2

·         آزمایش تهیه کمپلکس های  [Co (NH3)4CO3]NO3  و [Co(NH3)5Cl]Cl2و تعیین هدایت الکتریکی

·         آزمایش بررسی سنتیک اکواسیون یون  [Co(NH3)5Cl] + با استفاده از طیف UV-Vis

·         آزمایش جدا کردن ایزومر های نوری [CO(en)]3+

·         آزمایش تهیه کمپلکس های پتاسیم دی اکسالاتو دی آکوا کروماتIII)) و تعیین درصد اکسالات و کروم موجود در آنها

·         آزمایش روش Jobتعیین ترکیب درصد کمپلکس های موجود در محلول Ni(en)n2+ با استفاده از طیف  UV-Vis

·         آزمایش سنتز و خلوص و شناسایی کمپلکس Cr(acac)3

·         آزمایش سنتز کمپلکس تریس مس ( (I سولفات

·         آزمایش جداسازی یون های+  [CrCl2(H2O)4] و [CrCl2(H2O)5]2+ و [Cr(H2O)6]3+ با استفاده از روش تبادل یون و بررسی طیف UV-Vis

·         آزمایش تهیه کمپلکس  [Co(NH3)6]Cl3

·         آزمایش تهیه کمپلکس [Mn(acac)3]

 

 

معرفی کارشناس آزمایشگاه:

نام و نام خانوادگی : زهره حمیدی     

تحصیلات: فوق لیسانس شیمی آلی

 

 

 

 

 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی