طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره و نوآوری

ردیف نام فرم
1 طرح نامه ویژه کرسی های نقد
2 طرحنامه ويژه ي كرسي هاي نظريه پردازي
3 طرحنامه ويژه ي كرسي های نوآوری

 


 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی