طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره و نوآوری

ردیف نام فرم
1 طرح نامه ویژه کرسی های نقد
2 طرحنامه ويژه ي كرسي هاي نظريه پردازي
3 طرحنامه ويژه ي كرسي های نوآوری

 


 

 

 International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی