طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

آمار طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 87  [PDF]

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 87

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

گروه آموزشی

1

اثر كازيمير در فضاهاي با توپولوژي غير جزيي در كوانتش در فضاي كرين

آقای دکتر مصیب ناصری 

فیزیک 

2

محاسبه فشار گذارفازهای InNو بررسی تاثیر فشار بر گاف نواری فازهای نیمرسانای InN

آقای دکتر  آرش بوچانی  

فیزیک 

3

بررسي تحريكات تجمعي در نانو تيوپ كربني تك ديواره 

آقای دکتر حیدر خسروی   

فیزیک 

4

بررسي اثر PH روي ساختار وخوماص لايه هاي نازك نانو ساختار نيمرسانا

آقای برهان ارغوانی نیا    

فیزیک 

5

اندازه گیری قلع II  وقلع IV بعد از استخراج نقطه ابری در محیط هایسلی واندازه گیری توسط دستگاه جذب اتمی

آقای دکتر محمد باقر قلیوند  

شیمی   

6

برسي اثرات آللوپاتيك عصاره آلي بقاياي 3 رقم كلزا بر جوانه زني در رشد گياهچه هاي برخي از گياهان زراعي و علف هاي هرز زراع در منطقه كرمانشاه

خانم دکتر بی تا زاجی

کشاورزی

7

اثرات تابش گاما بر تجزيه پذيري ديواره سلولي يونجه و شبدر خشك

آقای دکتر حسن رضا شهبازی

دامپزشکی

8

بهبود شبكه هاي عصبي چندجمله اي براي مدل سازي سيستم هاي غير خطي

آقای دکتر سعید فرضی

کامپیوتر

9

بررسی رابطه بی هوش هیجانی به پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

آقای دکتر کریم افشاری نیا      

روانشناسی         

10

هنجاريابي پرسشنامه مشکلات رفتاري در نوجوانان دبيرستاني استان کرمانشاه

آقای دکتر کیوان کاکابرایی

روانشناسی 

 

صفحه

1

2

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی