·         مطالعه ی تعادل اجسام

 

در این آزمایش با استفاده از میز نیرو تعادل اجسام و روابط مربوط به برایند بردارها بررسی می­شود.

 

 

International Nano Letters

 
همایش های جاری
تقویم پژوهشی
 

آرم استاندارد دانشگاه