·         مطالعه ی تعادل اجسام

 

در این آزمایش با استفاده از میز نیرو تعادل اجسام و روابط مربوط به برایند بردارها بررسی می­شود.

 

 


International Nano Letters

همایش های جاری

تقویم پژوهشی

آرم استاندارد دانشگاه

فصل نامه ها