طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

 

·         مطالعه ی تعادل اجسام

 

در این آزمایش با استفاده از میز نیرو تعادل اجسام و روابط مربوط به برایند بردارها بررسی می­شود.

 

 


International Nano Letters


تقویم پژوهشی