فرمها و دستورالعمل های طرح پژوهشی بخشنامه تشویق مقالات شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه
     

 

اجزاء کتاب:

 

يک کتاب از بخش های زير تشکيل شده است:

1) صفحه بسمله

2) صفحه عنوان: صفحه‌ای است که حاوی اطلاعات زير است:

·         عنوان کتاب.

·         عنوان فرعی (عبارت توصيفي كه روشنگر عنوان اصلي است).

·         نام مؤلف يا مؤلفان به همراه اطلاعاتي از قبيل موقعيت و درجه علمي آن ها.

·         نام ناشر

·         تاريخ انتشار

3) صفحه حقوقی (شناسنامه).

4) تقديم نامه (صفحة اهدا).

5) فهرست مطالب (يک فهرست از بخش‌های کتاب به ترتيب قرارگرفتن در کتاب به ‌همراه شماره صفحه مربوطه است).

6) پيشگفتار.

7) مقدمه.

8) متن کتاب (فصول مختلف كتاب).

9) پيوست يا ضميمه.

10) واژه‌نامه.

11) کتابنامه.

 

 

 


International Nano Letters

همایش های جاری

تقویم پژوهشی

فصل نامه ها