·         اندازه­گیری g با استفاده از آونگ مرکب و ساده

 

در این آزمایش با استفاده از آونگ ساده ( وزنه­ ای که با استفاده از یک نخ که از یک نقطه آویزان شده) و همچنین آونگ مرکب به راحتی می­توان شتاب گرانشی زمین رامحاسبه نمود.

 

 

 


International Nano Letters

همایش های جاری

تقویم پژوهشی

آرم استاندارد دانشگاه

فصل نامه ها