فرمها و دستورالعمل های طرح پژوهشی بخشنامه تشویق مقالات شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه
     

 

آزمایشگاه شیمی صنعتی

هدف : آزمایشات اساسی در شیمی صنعتی

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

        آزمایش انتقال حرارت (هدایت ،جابجایی، پرتوی )

        آزمایش انتقال جرم 

        آزمایش مکانیک سیالات

        آزمایش آسیاب کردن ،دانه بندی به وسیله ی آلکلها و سیکلونها

        آزمایش سرعت تصفیه (فیلتراسیون) و تغییر آن با زمان ، غلظت و فشار

        آزمایش ته نشین شدن (sedimentation)

        آزمایش سیال کردن (Fluidization)

 

معرفی کارشناس آزمایشگاه:       

نام و نام خانوادگی: الهه احمدی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

 

 

 

 

 

 

 


International Nano Letters

همایش های جاری

تقویم پژوهشی

فصل نامه ها