طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایش شناسایی کاتیون های گروه اول (I) یا گروه نقره

 

در این آزمایش کاتیون های گروه اول Pb+ ٬ AgHg22+  مورد شناسایی قرار می گیرند. ترکیبات فلزات گروه نقره به وسیله رسوب کلرید آنها با اسید کلریدریک رقیق مشخص می شوند. کلرید سرب کمی در آب محلول است٬ بنابراین کاملا در گروه اول به صورت کلرید رسوب نمی کند. در این گروه سرب به صورت سولفید کاملا نامحلول است و رسوب می کند. معرف عمومی این گروه HCl است.

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی