طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

طرح های برون دانشگاهی

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/54705 88/02/23
2 فرم قراداد داخلی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/116417 90/04/12

 

 

 

 International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی