طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

طرح های برون دانشگاهی

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/54705 88/02/23
2 فرم قراداد داخلی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/116417 90/04/12

 

 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی