طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

طرح های برون دانشگاهی

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/54705 88/02/23
2 فرم قراداد داخلی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/116417 90/04/12

 

 

 

 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی