طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

طرح های برون دانشگاهی

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/54705 88/02/23
2 فرم قراداد داخلی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 81/116417 90/04/12

 

 

 

 





International Nano Letters



معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی