طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

کد طرح :   B-8609

 

عنوان طرح به فارسی :   اندازه گیری قلع II  و قلع IV بعد از استخراج نقطه ابری در محیط هایسلی و اندازه گیری توسط دستگاه جذب اتمی

 

عنوان طرح به انگلیسی :

Determination of Sn(II) and Sn(IV) after mixed micelle – mediated cloud point extraction using a-polyoxometalate as a complexing agent by flame atomic absorption spectroscopy (FAAS)

 

 

مجری :   آقای دکتر محمد باقر قلیوند  

 

گروه آموزشی :  شیمی   

 

چکیده :

روش استخراج نقطه ابری در محیط مایسلی قایلیت جداسازی واندازه گیری یون های قلع توسط لیگاند آلفا پلی اکسو متیت را دارد ودر حضور دستگاه جذب اتمی قابلیت آشکار سازی تا حد ppbرا دارد .با کنترل غلظت سور فاکتانت ولیگاند وشرایط موثر بر واکنش میتوان این یون ها را در آلیاژ ها پساب های صنعتی ونمونه های آب میوه وغیره
اندازه گیری کرد.

 

نتایج :

مجری محترم موفق به چاپ یک مقاله با شاخص ISI از طرح پژوهشی با مشخصات زیر شده اند .

 

M. B. Gholivand, A. Babakhanian, E. Rafiee,  " Determination of Sn (II) and Sn (IV) after mixed micelle – mediated cloud point extraction using  -Polyoxometalate as a complexing agent by flame atomic absorption spectrometry", cContents Lists available at Science Direct Talanta76(2008)503-508.

 

 

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی