فرمها و دستورالعمل های طرح پژوهشی بخشنامه تشویق مقالات شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه
     

 

آزمایش تیتراسیون اکسایش و کاهش

 

 

دراین آ؛زمایش دانشجویان با واکنش های اکسایش و کاهش و چگونچی تیتراسیون آنها آشنا می شوند٬ این تیتراسیون جهت تعین غلظت مواد احیا کننده ( سدیم اگزالات) توسط محلول استاندارد اکسید کننده (پتاسیم پرمنگنات) است.در تیتراسیون منگانومتری که ماده اکسیدان پتاسیم پرمنگنات است٬ نیازی به اندیکاتور خارجی نیست٬ زیرا پرمنگنات بنفش رنگ است و نقطه اکی والان ( هم ارزی) با تغیر رنگ پرمنگنات در اثر کاهش منگنز تعین می شود.

 

 


International Nano Letters

همایش های جاری

تقویم پژوهشی

فصل نامه ها