·         اندازه گیری عدد ژول (معادل مکانیکی حرارت)به دو روش مکانیکی و الکتریکی

 

 

با انجام این آزمایش ضریب تبدیل انرژی حرارتی بر حسب کالری به انرژی حرارتی بر حسب ژول را محاسبه می کنند

 

 

 

International Nano Letters

 
همایش های جاری
تقویم پژوهشی
 

آرم استاندارد دانشگاه