طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

 

·         اندازه گیری عدد ژول (معادل مکانیکی حرارت)به دو روش مکانیکی و الکتریکی

 

 

با انجام این آزمایش ضریب تبدیل انرژی حرارتی بر حسب کالری به انرژی حرارتی بر حسب ژول را محاسبه می کنند

 

 

 


International Nano Letters


تقویم پژوهشی