·         اندازه گیری عدد ژول (معادل مکانیکی حرارت)به دو روش مکانیکی و الکتریکی

 

 

با انجام این آزمایش ضریب تبدیل انرژی حرارتی بر حسب کالری به انرژی حرارتی بر حسب ژول را محاسبه می کنند

 

 

 

International Nano Letters

دومین جشنواره فرهیختگان

همایش های جاری