طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

آئین نامه کارآموزی

شرایط و  مراحل  انتخاب و گذراندن واحد کارآموزی

 

·         شرایط انتخاب واحد کارآموزی:

1- شرایط عمومی

الف : دانشجویان کارشناسی پیوسته بعد از گذراندن 100 واحد( بدون دروس پیش دانشگاهی)

ب : دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بعد از گذراندن 60 واحد

ج : دانشجویان کاردانی در ترم آخر

2- شرایط مربوط به  ترم کارآموزی

الف:دانشجو می تواند در ترم های  عادی مجموعا 16 واحد (کارآموزی + واحد درسی) اخذ نماید.

تبصره الف: دانشجو می تواند در صورتی که معدل نیمسال آن در گروه فنی مهندسی بیش از 16 و در سایر گروه ها بیشتر از 17 باشد مجموعا 18 واحد اخذ نماید.

تبصره ب: در صورتیکه تعداد کل واحد های باقیمانده دانشجو مجموعا24واحد باشدمی تواند همه آنها را در یک نیمسال انتخاب نماید.

تبصره ج : کلیه موارد بالا منوط به موافقت گروه آموزشی  رشته مربوطه دارد.

 

·         نحوه انتخاب واحد کارآموزی:

1) مراحل قبل از انتخاب قطعی

الف: دانشجوموظف است در طول ترم ما قبل، انتخاب قطعی واحد کارآموزی، جهت دریافت فرم (معرفی نامه) و تعیین محل کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نماید.

ب: با مراجعه به محل کارآموزی موافقت نامه ای کتبی جهت گذراندن واحد کارآموزی دریافت دارد.

توجه: دانشجو می تواند حداکثر برای 3 محل نامه معرفی دریافت دارد تا در نهایت با موافقت یکی ازآنها بقیه مراحل انتخاب کارآموزی را انجام دهد.

2) انتخاب قطعی کارآموزی

الف: دانشجو باید پس از انتخاب واحد کارآموزی و طی مراحل آموزشی با به همراه داشتن نامه موافقت محل کارآموزی (الزامی است) جهت دریافت فرم2-ک (فرم تعیین استاد راهنما) به دفتر گروه یا آموزش مربوطه مراجعه نماید.

ب: پس از تکمیل فرم2-ک جهت دریافت فرم3-ک (نامه شروع کارآموزی) به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نماید.

تبصره : دانشجو موظف است ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ انتخاب واحد قطعی با به همراه داشتن فرم تکمیل شده 2-ک و موافقت نامه محل کارآموزی جهت دریافت فرم 3-ک به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نماید.

ج: دانشجو باید جهت تکمیل پروندۀ دانشجویی خود یک نسخه از فرم3-ک به همراه فرم 2-ک به بایگانی دانشگاه تحویل دهد.

ه:  دانشجو موظف است از طریق جلسه توجیهی یا مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت یا دفتر فنی دانشجو  فرم های نمره کارآموزی، فرم شماره4-ک (گزارش و ارزیابی سرپرست کارآموزی) و فرم شماره5-ک (تاییدیه طی دوره کارآموزی ازمحل کارآموزی)و فرم شماره 6-ک (نمره کارآموزی استاد راهنما) و دستورالعمل گذراندن و ارائه گزارش کارآموزی را تحویل گیرد.

 

·         مراجعه به محل کارآموزی و شروع دوره کارآموزی:

1) دانشجو موظف است قبل از تاریخ مندرج در نامه شروع به کارآموزی(فرم 3-ک)، به محل کارآموزی مراجعه و نسبت به تعیین سرپرست کارآموزی خود واطلاع از شرایط و ضوابط محل کارآموزی خود اقدام نماید.

2) دانشجو موظف است حداکثر 3هفته بعد از شروع ترم عادی ویک هفته بعد از شروع ترم تابستان کارآموزی خود را آغاز نماید.

3) دانشجو موظف است طوری برنامه ریزی نماید که کارآموزی و گزارش آن حداکثر تا پایان ترم جاری خاتمه یابد در غیر اینصورت مطابق آئین نامه آموزشی به عنوان درس ناتمام تلقی می گردد و می بایست برابر دستورالعمل های مربوطه عمل گردد.(تمدید کارآموزی با تایید مدیر گروه، استا د راهنما و آموزش مربوطه)

4) پس از شروع کارآموزی، دانشجو موظف است به طور مستمر با استاد راهنما ومدیر گروه خود ارتباط داشته باشد و مراحل پیشرفت و گذراندن دوره را با ایشان در میان بگذارد.

 

·         خاتمه کارآموزی:

1) نسبت به تکمیل فرم شمارۀ4-ک (گزارش کارآموزی) و شمارۀ5-ک (تاییدیه گذراندن ساعات موظفی کارآموزی) توسط سرپرست کارآموزی اقدام نماید.

2) با نظر استاد راهنما و با استفاده از دستورالعمل دوره کارآموزی (جزوه1-ک) نسبت به تکمیل وتایپ گزارش کارآموزی اقدام نماید.

3) گزارش تکمیل شده کارآموزی، فرم شمارۀ 4-ک و فرم شمارۀ 5-ک و شمارۀ 6-ک را جهت دریافت نمره به استاد راهنما تحویل تا نسبت به دریافت نمره استاد کارآموزی(فرم شماره6-ک) اقدام شود.

 

·         مرحلۀ نهایی (ثبت نمره کارآموزی):

1) فرم های 4ک-5ک و 6ک را بطور همزمان جهت تایید به دفتر ارتباط با صنعت تحویل نماید.

2) پس از تایید فرم های فوق الذکر  آنها را به آموزش رشته مربوطه تحویل نماید.

 

·         تاریخهای مهم:

1- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت جهت دریافت معرفی به محلهای کارآموزی (فرم1-ک):ترم قبل از ترم انتخاب واحد کارآموزی

2- دریافت فرم تعیین استاد راهنما(فرم2-ک):همزمان با انتخاب واحدازگروه

3- دریافت فرم شروع کارآموزی(فرم 3-ک):حد اکثر یک هفته پس از انتخاب واحد قطعی

4- مراجعه به محل کارآموزی حد اکثر یک هفته پس از دریافت فرم 3-ک

5- اتمام دوره کارآموزی تا پایان ترم تحصیلی

6- ارائه گزارش و فرمهای تکمیل شده 4-کو5-ک به استاد و دریافت نمره کارآموزی :حد اکثر تا پایان ترم تحصیلی

7- ارائه فرمهای تکمیل شده 4-ک و 5-ک به دفتر ارتباط با صنعت و فرم 6-ک به آموزش دانشگاه حداکثر یک هفته از تاریخ دریافت نمره استاد

 

جهت دریافت فرم های مور دنیاز اینجا کلیک نمایید

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی