طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایش شناسایی کاتیون های گروه سوم (IIIA) یا گروه آهن

 

کاتیون های این گروه با معرف های گروه اول و دوم رسوب نمی دهند ولی در حضور کلرید آمونیوم به وسیلهH2S  در حالیکه محلول به وسیله آمونیاک قلیایی شده باشد رسوب می دهند. کاتیون های این گروه شامل آهن(II)٬ آهن(III)٬ آلومینیوم و کروم می باشند که بجز Al3+ و Cr3+ که به صورت هیدروکسید به طور کامل رسوب می دهند٬ به صورت سولفید هم رسوب می کنند.

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی