طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

 

آزمایش شناسایی کاتیون های گروه سوم (IIIA) یا گروه آهن

 

کاتیون های این گروه با معرف های گروه اول و دوم رسوب نمی دهند ولی در حضور کلرید آمونیوم به وسیلهH2S  در حالیکه محلول به وسیله آمونیاک قلیایی شده باشد رسوب می دهند. کاتیون های این گروه شامل آهن(II)٬ آهن(III)٬ آلومینیوم و کروم می باشند که بجز Al3+ و Cr3+ که به صورت هیدروکسید به طور کامل رسوب می دهند٬ به صورت سولفید هم رسوب می کنند.

 

 


International Nano Letters


تقویم پژوهشی