طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
اصالت سنجی پایان نامه ها کتابخانه دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایش شناسایی آنیون ها

 

آنیون ها را معمولا از نظر درجه انحلال نمک باریم آنها دسته بندی می کنند. به این ترتیب سه گروه آنیون ایجاد می شود:

ü       گروه اول : یون های سولفات٬ سولفیت٬ تیوسیانات٬ کربنات٬ فسفات٬ آرسینات٬ کرومات٬ اگزالات و فلوئور می باشند.

ü       گروه دوم: یون های کلرور٬ برمور٬ یدور٬ سولفور٬ سیانور٬ سولفو سیانور٬ فروسیانور و فری سیانور می باشند.

ü       گروه سوم: یون های نیترات٬ نیتریت٬ استات٬ پرمنگنات٬ کلرات و هیپوکلریت می باشند.

معرف های مشترک گروه اول کلرید باریم است که در محیط خنثی یا کمی اسیدی عمل می کند. نمک باریم این گروه در آب نامحلول است.

معرف های مشترک گروه دوم نیترات نقره است که در محیط اسید نیتریک رقیق عمل می کند. نمک نقره این گروه در در آب و اسید نیتریک حل نمی شود.

گروه سوم معرف مشترکی ندارد. نمک نقره و نمک باریم این گروه در آب حل می شوند.

 

 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی