طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

شرکت در همایش های داخلی
  • بررسی کلیه شـرایط عمومـی شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های علمی داخل کشور مطابق با آئین نامه ذیل:
  1. بخشنامه شماره 73/477489 مورخ 89/12/01 .
  2. متمم اصلاحی بخشنامه 73/477489
  3. کنفرانس های معتبر و نامعتبر
 
 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی