طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

معرفی مدیر انتشارات واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  مرتضی کهراریان 

     تحصیلات: دکترای حشره شناسی

      مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی:    mkahrarian@iauksh.ac.ir 

         وب سایت

          

International Nano Letters


تقویم پژوهشی