طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/06/11) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

معرفی مدیر انتشارات واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  مرتضی کهراریان 

     تحصیلات: دکترای حشره شناسی

      مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی:    mkahrarian@iauksh.ac.ir 

         وب سایت

          

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی