طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار لیست مجلات معتبر و نامعتبر(1397/11/28) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال  

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

            مراحل چاپ کتب تألیفی

              دستورالعمل نگارش

              فهرست کتب منتشرشده  توسط واحد  

              معرفی جدید ترین  کتب چاپ شده توسط واحد


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی