طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

            مراحل چاپ کتب تألیفی

              دستورالعمل نگارش

              فهرست کتب منتشرشده  توسط واحد  

              معرفی جدید ترین  کتب چاپ شده توسط واحد
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی