طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

 

ردیف بخش
1 اداره طرح های پژوهشی بخشنامه ها فرم ها
2  اداره تشویق مقالات و کنفرانس های علمی بخشنامه ها فرم ها
3 اداره امور پایان نامه ها بخشنامه ها فرم ها
4 اداره انتشارات علمی و فصل نامه ها بخشنامه ها فرم ها
5 دفتر ارتباط با صنعت بخشنامه ها فرم ها
6 انجمن های علمی بخشنامه ها فرم ها
7 مرکز رشد فناوری بخشنامه ها فرم ها
8 شرکت های دانش بنیان بخشنامه ها فرم ها
9 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی   فرم ها

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی