طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

   

معرفی رئیس انجمن های علمی واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  پرستو زنگنه مهر 

     تحصیلات: دکترای ریاضی محض

      مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی:   

         وب سایت

          

 


International Nano Letters


تقویم پژوهشی