طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

   

معرفی رئیس انجمن های علمی واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  پرستو زنگنه مهر 

     تحصیلات: دکترای ریاضی محض

      مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی:   

         وب سایت

          

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی