طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

همایش ملی مجازی بومی سازی،به روز رسانی وکارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی

 

راهنمای نویسندگان

 

 

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

 

از پژوهشگران، اساتید، مؤلفان و دانشجویان عزیز خواهشمند است برای سهولت در پذیرش  و صرفه جویی در وقت، قبل از تنظیم و نگارش مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایند:

 

1- عنوان مقاله کوتاه، رسا و به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره نماید.

 

2- مقاله باید نتیجه پژوهش های نویسنده یا نویسندگان بوده و قبلا در هیچ نشریه ای منتشر نشده باشد.

 

3- در صفحه عنوان مقاله، مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل: نام و نام خانوادگی، درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، سمت، محل کار و نشانی اینترنتی مؤلف ارایه گردد. در صورت وجود چند نگارنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و نام نگارنده ی اول، برای هر یک از نگارندگان ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته شود.

 

 

 

 

 

 

4- چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر در یکصد تا یکصد و پنجاه واژه ( ده سطر ) ارایه و در پایان چکیده ها کلید وازه های تحقیق حداکثر در پنج واژه فارسی و انگلیسی ارایه گردد.

 

5- در چکیده ها لازم است به صورت اجمالی به پنج مورد زیر (هریک در 2تا3سطر) اشاره شود: طرح مسأله، هدف، روش تحقیق، یافته ها و نتایج

 

6- نگارش مقاله به صورت فارسی روان و سلیس بوده و از نظر دستور زبان، صحیح و در انتخاب واژه ها دقت کافی مبذول گردد.

 

 

نحوه ی حروف چینی و چگونگی ارایه:

 

1- مقاله های ارسالی روی کاغذ A4 یک رو با فاصله میان سطور1 سانتیمتر با قلم میترا فونت 14 ( برای مقاله های لاتین با قلم تایمز12) حروف نگاری شده و مقاله تحت برنامه word     2010از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) به همایش ارسال گردد.

 

2- کمیت مقاله تایپ شده نباید از 20 صفحه A4  تجاوز نماید.

 

3- در هر مقاله می توان حداکثر از5 تصویر شامل جدول و نمودار استفاده شود و داده های آماری حتما فارسی باشند.

ساختار مقاله:

 

1- طرح مسأله پس از مقدمه مقاله به روشنی تبیین و در پایان آن پرسش هایی طرح کردد که نویسنده قصد پاسخ به آن ها را دارد.

 

2- هدف یا هدف های پژوهش

 

3- چارچوب نظری به عنوان اسکلت بندی مقاله به خوبی توضیح داده شود.

 

4- روش پژوهش و یا روش شناسی به روشنی ارایه گردد. در این قسمت می توان به طور اجمال به موارد زیر پرداخت:

 

5- نوع پژوهش، روش پژوهش، فرضیات یا پرسش های پژوهش، روش جمع آوری داده ها، متغیرها، مقیاس ها و تعریف عملیاتی متغیرها ( در صورت لزوم) ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه روش تجزیه و تحلیل داده ها.

 

6- یافته های تحقیق: در این قسمت به تشریح و تفسیر اجمالی یافته هایی می پردازیم که پژوهشگر در نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها به دست آورده است.

 

7- نتیجه: به اختصار در یک یا حداکثر دو صفحه به نتایجی پرداخته شود که پژوهشگر می تواند ادعا کند که نتیجه کار پژوهشی به انها دست یافته است.

 

8- پیشنهادها: پیشنهاد هایی که پژوهشگر ارایه می دهد، باید بر پایه یافته هایی باشد که در نتیجه تحقیق به دست آورده است.

 

 

بنابراین ساختار مقاله شامل 7و یا حداقل 6 قسمت است.

 

نحوه ارائه منابع و ماخذ:

 

1- در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و لاتین به طور جداگانه به شکل زیر ارائه گردد:

نام و نام خانوادگی نویسنده، نام.( سال انتشار) . عنوان کتاب یا مقاله .( نام و نام خانوادگی مترجم). محل انتشار: اسم ناشر

 

2- در صورت استفاده از یک مقاله ضمن رعایت نکات فوق عنوان اختصاری کامل مجله و شماره اولین و آخرین صفحه ای که مقاله در آن درج گردیده ، نیز ذکر گردد.

 

3- در صورت استفاده از منابع اینترنتی ، علاوه بر رعایت روش فوق پس از آن آدرس اینترنتی منبع قرار داده شود، سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید گردد.

 

4- در داخل متن نیز پس از استفاده از متون مربوط به هر نویسنده ای در داخل پرانتز ( نام و نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشارو شماره صفحه ای که متن مربوط در آن درج گردیده، نوشته شود.)

 

تذکرات مهم

 

1- هیأت داوران همایش در قبول و یا رد مقالات رسیده مجاز هستند. در صورت عدم پذیرش ، مقاله به نویسنده عودت داده نمی شود.

 

2- نویسندگان مقالات ، مسئول محتوا و پاسخگوی نظریات ارایه شده در مقالات و نوشته های خود هستند. به هیچ وجه مقالات ارایه شده تعیین کننده جهت گیری نظری و یا عقیدتی هیات تحریریه و یا مسئولان اجرایی فصل نامه نخواهد بود.

 

3- مقاله منطبق بر محورهای همایش باشد.

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی