طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر(1397/11/28) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

                      پایگاه های اطلاعاتی رایگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

عنوان پایگاه

Ebsco

SpringerLink

wiley onlil Library
Elsevier
Scopus

http://www.cabi.org

Image result for noormags www.noormags.ir
digital.aqlibrary.ir
مرجع دانش

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی