طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

                      پایگاه های اطلاعاتی رایگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

عنوان پایگاه

Ebsco

SpringerLink

wiley onlil Library
Elsevier
Scopus

http://www.cabi.org

Zednee

https://zednee.io/
Image result for noormags www.noormags.ir
digital.aqlibrary.ir
مرجع دانش

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی