طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/06/11) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

امور پایان نامه ها

سامانه ثبت پایان نامه بخشنامه ها گردش کار پایان نامه و فرم ها(کارشناسی ارشد)
نحوه آدرس دهی صحیح در مقالات فرم های مورد نیاز دکتری تسویه حساب
نحوه تدوین پایان پایان نامه-رساله

 

آخرین مهلت اصالت سنجی و دفاع  پایان نامه در نیم سال دوم 1397
آخرین مهلت ارسال پایان نامه جهت اصالت سنجی 1398/06/10
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه 1398/06/22

 

 

دانشجویان گرامی جهت صحافی پایان نامه، از در اختیار قرار دادن فایل word پایان نامه خود به محل صحافی اکیدا خوداری فرمایند. در صورت امکان فایل PDF پایان نامه خود را در چاپخانه های معتبر پرینت نموده سپس برای صحافی اقدام فرمایید.
  •  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ميرساند، در زمان دفاع از پايان نامه، بررسیدقيق مجله اي كه مقاله شما در ان چاپ شده است يا از آن پذيرش چاپ دريافت كرده ايد، بر عهده پژوهش دانشکده  و شورای پژوهش واحد می باشد و تا زماني كه اعتبار مجله  تاييد نشده باشد، مجله مورد پذيرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ شده پذيرش گرفته در ان فارغ اتحصيل شود يا نمره چاپ مقاله را دريافت كند و همچنين نويسنده اول مقالات مستخرج از پايان نامه هاي دانشجويي مي بايست با نام دانشجو و با آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مقاله را ارائه نمايد در غير اينصورت اختصاص نمره براي مقاله امكان پذير نمي باشد. لازم به ذکر است  مجله ای که مقاله دانشجو در آن چاپ می شود باید توسط استاد راهنما در سایت معاونت پژوهش واحد بخش لیست مجلات معتبر و مجلات جعلی و نامعتبر بررسی گردد تا اولا از صحت آن مبنی بر عدم جعلی و بی اعتبار بودن مجله تایید شود و ثانیا نوع مقاله (ISI- scopus، علمی پژوهشی وزارتین و علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی )مشخص شود و مستندات توسط استاد راهنما طبق محتویات سایت به مقاله چاپ شده یا پذیرش مقاله الصاق گردد و سپس جهت تایید به مدیر پژوهش دانشکده تحویل شود.

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی