طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

معرفی رئیس مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربردی واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  کیوان کاکابرایی

     تحصیلات: دکترای روانشناسی

      مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی:   keivan@iauksh.ac.ir 

         وب سایت

          

International Nano Letters


تقویم پژوهشی