طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

فرصـت های مطالعاتـی
  • مـدارک لازم جهت اخذ مجوز فرصت های مطالعاتـی:
1- درخواست عضو هیئت علمی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی
2- دعوتنامه رسمی از دانشگاه مورد نظر که در آن عنوان محل گذراندن فرصت مطالعاتی، نام دعوت کننده، عنوان پروژه، طول مدت دوره و امکاناتی که دانشگاه یا پژوهشگاه مقصد در اختیار عضو هیات علمـــی می گذارد قید شده باشد.
3- یک نسخه از پیشنهادیه پروژه تحقیقاتی
4- تکمیل فرم ها     
5- یک نسخه از تصویر حکم کارگزینی
  • بخشنامه ها مربوط
  1. بخشنامه فرصت مطالعاتی
  • فرم ها
  1. فرم های فرصت مطالعاتی
  2. فرم قراداد فرصت مطالعاتی

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی