طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

شرکت در سمینارهای بین المللی
  • بررسی کلیه شـرایط عمومـی شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های علمی بین المللی معتبر خارج از کشور مطابق با آئین نامه های ذیل :
  1. بخشنامه شماره 70/59074 مورخ 94/08/13 (متمم بخشنامه شماره 73/38673 مورخه 93/02/24 )
  2. بخشنامه شماره 73/38673 مورخه 93/02/24 (شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش ها بین المللی خارجی معتبر خارج از کشور)
  3. بخشنامه شماره 73/97881 مورخه 91/03/31 (ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر)
  • کلیه مدارک لازم جهت اخذ کمـک هزینه سفـر مطابق با آئین نامه مذکور (دو نسـخه) شامل موارد زیر باید حدالقل دو ماه قبل از  برگزاری همایش به پژوهش دانشکده مربوطه تحویل گردد :
1- دعوتنامه رسمی از دبیرخانه همایش به شرح زیر:
    -   دعوتنامه به نام عضو هیات علمی و نام کامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  Kermanshah Branch, Islamic Azad University)) صادر شده باشد.
    -   در دعوتنامه چگونگی ارائه مقاله oral (شفاهی) یا poster (پوستر) قید شده باشد.
    -   در دعوتنامه عنوان کامل مقاله قید شده باشد. 
2- بروشور کنفرانس شامل : فراخوان سمینار- اعضای کمیته علمی سمینار
3- اصل مقاله به زبان رسمی سمینار که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی )Kermanshah Branch, Islamic Azad University)باشد.
4- چکیده مقاله به زبان انگلیسی که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی   (Kermanshah Branch, Islamic Azad University) باشد.
5- چکیده مقاله به زبان فارسی که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی  (Kermanshah Branch, Islamic Azad University)باشد
6- فرم درخواست تکمیل شده
  • کلیه مدارک لازم جهت تسـویه حسـاب پس از انجام سفـر(یکماه پس از برگزاری کنفرانس) در دو نسخه شامل موارد زیر به پژوهش دانشکده مربوطه تحویل گردد :
1- اصل مقاله ارائه شده بصورت چاپ در مجموعه مقالات سمینار یا منتشر شده در سایت کنفرانس یا CD به انضمام پرینت مشخصات کامل کنفرانس
2- تاییدیه شرکت در سمینار
3- اصل  بلیط رفت و برگشت
4- کپی صفحه اول و آخر گذرنامه  که درآن مهر ورود وخروج درج شده باشد
5- گزارش سفر     
  • فرم های موردنیاز    
  1.  فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارجی
  2. فرم تسویه حساب شرکت در کنفرانس های خارجی

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی