طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 انجمن علمی ،ادبی وهنری یک نهاد مستقل ،جهت انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارندانجمنهای علمی، ادبی و هنری طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۸ شکل گرفت و آغاز به کار کرد. بر پایه این مصوبه و بنا به تصمیم ریاست عالیه دانشگاه برای ارتقای سطح علمی عزیزان دانشجو، کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری به منظور تأسیس، ارزیابی، نظارت و هدفمند نمودن فعالیتهای انجمنهای علمی تشکیل گردید.ودراسفندسال 1392 طی بخشنامه ای نام انجمن های علمی ، ادبی وهنری به انجمن های علمی دانشجویی تغییرپیداکرد.

  • بخشنامه های مرتبط:
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 عضویت اعضای هیات علمی دانشگاه  و مراکز پژوهشی در انجمن های علمی کشور 70/79023 94/10/19
2 متمم شیوه نامه انجمن های علمی کشور 73/69637 93/04/09
3 پیرو آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی 73/424444 92/12/26
4 شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی 73/417449 92/12/19
5 شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی ، ادبی دانشجویی 73/457004 91/12/23
6 آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی و واحد های دانشگاهی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی 73/229898 90/06/30
7 تاسیس انجمن های علمی اساتید 73/491438 89/12/11
  • فرم های مرتبط
ردیف عنوان فرم
1 اساسنامه انجمن
2 قراداد اجرای طرح پژوهشی
3 پرسشنامه طرح پژوهشی
4 درخواست عضویت در انجمن های علمی، ادبی و هنری
5 براورد هزینه
6 درخواست برگزاری برنامه های انجمن های علمی، ادبی و هنری
7 معرفی سخنران جهت برگزاری  برنامه های انجمن

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی