طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار لیست مجلات معتبر و نامعتبر(1397/11/28) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال  

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

نحوه صحیح تولید علم و مقاله از پایان نامه و رساله های دانشجویی

طبق بخشنامه های تشویق مقاله ها و آدرس دهی (81248/70) مورخ 1/9/1393، شیوه نامه تشویق مقالات ( 352676/87) مورخ 22/10/1392 و بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه (299920/73) مورخ 9/9/1392 رعایت موارد زیر توسط دانشجو، اساتید راهنما و مشاور الزامی است درغیر این صورت امکان احتساب نمره مقاله جهت نمره پایان نامه و یا پرداخت تشویقی برای مقالات چاپ شده وجود ندارد.

1. دانشجو باید حتماً نویسنده اول باشد.

2. استاد راهنما باید حتماً عهده دار مکاتبات (Corresponding Author) باشد.

3. آدرس دهی (Affiliation) باید به فرمت صحیح زیر باشد:

نام گروه تخصصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

Name of Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

مثال:

گروه اصلاح نباتات، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

Department of Plant Breeding, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

 

نکات مهم:

در کلیه موارد فوق به کار بردن Campus یا هر کلمه ای از این نوع به جای Branch ممنوع است.

دانشکده تحصیلات تکمیلی نباید به عنوان دانشکده آورده شود. برای هر رشته طبق دانشکده مصوب (که عبارتند از:کشاورزی، علوم پایه، علوم انسانی و .... ) نام دانشکده آورده شود.

در آدرس دهی، رعایت دقیق نقطه و کاما اهمیت دارد. لطفا دقت فرمایید.

عهده دار مکاتبات باید از ایمیل آکادمیک (ایمیل با پسوند دانشگاهی) خود استفاده نماید.

صرفاً مقاله هایی مشمول دریافت تشویقی هستند که برگرفته از پایان نامه های مصوب دانشگاه، طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه، طرح های برون دانشگاهی و یا با مجوز دانشگاه باشند. علاقه مندانی که مایل هستند به نام دانشگاه تولید علم نمایند (مقاله چاپ کنند) می تواند با درخواست کتبی از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مجوز اخذ نمایند تا مقاله چاپ شده مشمول دریافت تشویقی گردد.

درصورتی که دانشجوی دکترای تخصصی در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیات علمی باشد، نمی تواند مقاله موظفی رساله را به نام واحد محل خدمت خود ارائه نماید و امتیاز مقاله های یاد شده منحصرا به واحد برگزار کننده دوره دکترای تخصصی تعلق دارد یعنی واحد کرمانشاه (این موضوع شامل کلیه مقاله های مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها می شود).

دانشجویان عزیز دقت نمایند که مطالب چاپ شده توسط آنها شامل سرقت علمی و ادبی (Plagiarism) نگردد.

دانشجویان علوم و تحقیقات سابق کرمانشاه باید طبق بخشنامه تشویق مقاله ها و آدرس دهی (81248/70) مورخ 1/9/1393 از آدرس دهی دوگانه استفاده کنند. یعنی دو آدرس را به عنوان محل تحصیل خود بیاورند. آدرس ها به شرح ذیل هستند:

1. نام گروه تخصصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2. نام گروه تخصصی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

1. Name of Department,  Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2. Name of Department, Kermanshah Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

 

مثال:

1. گروه اصلاح نباتات،  واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2. گروه اصلاح نباتات، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

 

1. Department of Plant Breeding, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2. Department of Plant Breeding, Kermanshah Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی