طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

نحوه آدرس دهی صحیح در مقالات

طبق بخشنامه  تشویق مقاله ها و آدرس دهی (70/81248) مورخ 1393/09/01 رعایت موارد زیر توسط اساتید و دانشجویان محترم الزامی است درغیر این صورت امکان احتساب نمره مقاله در نمره پایان نامه یا پرداخت تشویقی برای مقالات چاپ شده وجود ندارد.

  • نحوه آدرس دهی مقالات برگرفته از پایان نامه های مصوب دانشگاه، طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه، طرح های برون دانشگاهی و یا با مجوز دانشگاه

    آدرس دهی (Affiliation) باید به فرمت زیر باشد:

نام گروه تخصصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

Name of Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.  

  • نحوه آدرس دهی مقالات توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

      باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

.Young Researchers and Elite Club, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

  • مقالات مستخرج از پایان نامه

1. دانشجو باید حتماً نویسنده اول باشد.

2. استاد راهنما باید حتماً عهده دار مکاتبات (Corresponding Author) باشد.

3.دانشجوی دکترای تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه که عضو هیات علمی واحد دیگر می باشد، نمی تواند مقاله موظفی رساله را به نام واحد محل خدمت خود ارائه نماید و امتیاز مقاله های یاد شده منحصرا به واحد کرمانشاه تعلق دارد (این موضوع شامل کلیه مقاله های مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها می شود).

4. دانشجویان علوم و تحقیقات سابق کرمانشاه باید از آدرس دهی دوگانه استفاده کنند. یعنی دو آدرس را به عنوان محل تحصیل خود بیاورند. آدرس ها به شرح ذیل هستند:

1. نام گروه تخصصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2. نام گروه تخصصی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

1. Name of Department,  Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2. Name of Department, Kermanshah Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

  • نکات مهم
  1. در کلیه موارد فوق به کار بردن Campus یا هر کلمه ای از این نوع به جای Branch ممنوع است.
  2. در آدرس دهی، رعایت دقیق نقطه و کاما اهمیت دارد.
  3. عهده دار مکاتبات باید از ایمیل آکادمیک (ایمیل با پسوند دانشگاهی) خود استفاده نماید.
  4. صرفاً مقاله هایی مشمول دریافت تشویقی هستند که برگرفته از پایان نامه های مصوب دانشگاه، طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه، طرح های برون دانشگاهی و یا با مجوز دانشگاه باشند. علاقه مندانی که مایل هستند به نام دانشگاه تولید علم نمایند (مقاله چاپ کنند) می تواند با درخواست کتبی از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مجوز اخذ نمایند تا مقاله چاپ شده مشمول دریافت تشویقی گردد.

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی