طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/06/11) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

       

 نام و نام خانوادگی:احمد اکبری                                               

            پست الکترونیکی   :ahmad.akbari.r@gmail.com

                آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک

        مرتبه علمی: استادیار

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی