طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

       

 نام و نام خانوادگی:مریم شیرزادیان                                              

            پست الکترونیکی   :maryam.shirzadian@gmail.com

                آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق

        مرتبه علمی: مربی

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی