طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

ردیف

سازمان طرف قرارداد

مدت تفاهم نامه

سال

موضوع
سازمان ها و ادارات

1

سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه

3 سال

88

آموزشی-پژوهشی

2

دفتر تحقیقات کاربردی پلیس

2 سال

88

علمی- تحقیقاتی

3

اداره کل پست استان کرمانشاه

5 سال

88

خدمات اداری

4

سازمان هوا شناسی کشور

10 سال

89

آموزشی- پژوهشی

5

سازمان جهاد کشاورزی

3 سال

89

آموزشی-پژوهشی

6

 تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (منعقد شده توسط سازمان مرکزی)

 4 سال

91

علمی-آموزشی-پژوهشی

7

اداره کل زندان های استان کرمانشاه

5 سال

92

علمی- آموزشی

8

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

1سال

93

آموزشی

9

آب منطقه ای کرمانشاه

3 سال

93

علمی- فرهنگی-آموزش-پژوهشی
10 مرکز آموزش مدیریت دولتی(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3سال 93 آموزشی-پژوهشی-فناوری -تجهیزاتی
11 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3سال 93 آموزشی-پژوهشی-فناوری-تجهیزاتی
12 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3سال 93 علمی-پژوهشی-فناوری
13 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3سال 93 آموزشی-پژوهشی-فناوری-تجهیزاتی

14

دفتر تحقیقات نیروی انتظامی

2 سال

94

علمی- تحقیقاتی

15

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

1سال

94

آموزشی

16

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی(منعقد شده توسط سازمان مرکزی)

 

94

علمی- آزمایشگاهی

17

تفاهم نامه با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3 سال

94

آموزشی- پژوهشی- تحقیقاتی
18 وزارت صنعت، معدن تجارت(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3سال 94 علمی- پژوهشی- آموزشی- فرهنگی
19 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3سال 94 علمی- پژوهشی- آموزشی- فناوری

20

  تفاهم نامه با اداره استاندارد کرمانشاه

 5 سال 

95

آموزشی- پژوهشی- تحقیقاتی

21

تفاهم نامه با پایگاه هوانیروز کرمانشاه

 5 سال

95

آموزشی- پژوهشی- فرهنگی-تحقیقاتی
22 اداره کل پست کرمانشاه 1سال 95 خدمات اداری
23 وزارت جهاد کشاورزی(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 5سال 95 علمی -آموزشی- تحقیقاتی
24 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 4سال 95 آموزشی- پژوهشی
25 دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه 5سال 96 پژوهشی-فناوری-آموزشی- تحقیقاتی
26 دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی امنتظامی استان کرمانشاه 2 96 علمی- تحقیقاتی کاربردی
27 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه 3 97 علمی- پژوهشی - آموزشی
28 شرکت برق منطقه ای غرب 4 97 علمی- پژوهشی - آموزشی-مشاوره ای-خدمات فنی و مهندسی
موسسات آموزشی و تحقیقاتی
1 جهاد دانشگاهی 3 سال 89 علمی- فرهنگی- آموزشی- پژوهشی
2 جهاد دانشگاهی کرمانشاه 3 سال 93 آموزشی- پژوهشی
3 دانشگاه UTM مالزی 5سال  89 آموزشی- پژوهشی -مالی
4 دانشگاه علوم پزشکی 5 سال  93 علمی- آموزشی- پژوهشی
5 پارک علم و فناوری کرمانشاه 3سال 94 آموزشی- فرهنگی- اقتصادی
6 تفاهم نامه همکاری در تحول و نوآوری در آموزش پزشکی 5سال 95 آموزشی
7 سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3سال 93 علمی-آموزشی-تحقیقاتی- فناوری
8 وزارت علوم تحقیقات و فناوری(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 2سال 95 علمی- آموزشی- پژوهشی
انجمن های علمی
1 تفاهم نامه علمی ، فناوری و پژوهشی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و انجمن علمی کشت سلول و بافت گیاهی ایران 2 سال 93 آموزشی- تحقیقاتی-فناوری
2  تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان کرمانشاه 3 سال 94 علمی- پژوهشی
3 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران 5 سال 96 آموزشی- پژوهشی
شرکت های خصوصی
1 شرکت شهرک های صنعتی 2 سال 90 آموزشی- پژوهشی
2  شرکت صنایع آموزشی(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3 سال 93 آموزشی- فناوری
3 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(منعقد شده توسط سازمان مرکزی) 3 سال 93 آموزشی-پژوهشی-فناوری -تجهیزاتی
 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی