طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

معرفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  محسن رضایی 

     تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت

     

          
 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی