طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار لیست مجلات معتبر و نامعتبر(1397/11/28) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال  

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

معرفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  محسن رضایی 

     تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت

     

          
 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی