طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

  • فرم ها:
  1.  فرم گزارش شش ماه(دانشجو)
  2.  فرم درخواست حق الزحمه(استاد)
  3.  فرم اعلام آمادگي دانشجو جهت دفاع از رساله دکتری پژوهش محور(دانشجو)         
  • بخشنامه های مربوط به دکتری پژوهش محور
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 بخشنامه نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای  پایان نامه  دانشجویان دکتری پژوهش محور 70/23931 95/04/01
2 دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور 3050115 94/07/15
3 قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهش محور 70/92003 93/10/17
4 اجرای آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور 73/63301 93/03/28
5 آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون ) 70/25268 93/02/10

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی