طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

معرفی رئیس مرکز رشد واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  فرامرز ملکیان

     تحصیلات: دکترای علوم تربیتی

      مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی:  

 faramarz.malekian45@iauksh.ac.ir 

         وب سایت

          

International Nano Letters


تقویم پژوهشی