طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 انجمن های علمی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

                                           

ردیف نام انجمن تاریخ تصویب شماره تصویب آدرس وب سایت
1 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی        1383/10/23                 7748                        
2 انجمن علمی اقتصاد نظری   1384/04/13 855  
3 انجمن علمی تربیت بدنی 1385/03/28 10699  
4  انجمن علمی تکنولوژی آموزشی 1385/10/24 12049  
5 انجمن علمی جغرافیا 1383/10/23 7749  
6 انجمن علمی حسابداری 1387/01/11 15562  
7 انجمن علمی حقوق 1383/05/06 6543  
8 انجمن علمی روان شناسی 1387/03/11 15555  
9 انجمن علمی ریاضی   1381/03/21 2876  
10 انجمن صنایع غذایی 1389/02/05 20561  
11 انجمن زراعت و اصلاح نباتات 1381/12/21 4004  
12 انجمن علمی علوم سیاسی 1394/04/03 94/ص/70/23130  
13 انجمن علمی فیزیک 1384/04/13 8580  
14 انجمن علمی صنایع 1384/05/01 8617  
15 انجمن علمی مدیریت بازرگانی        1383/06/17 6736  
16 انجمن علمی مدیریت جهانگردی     1390/06/20 23970  
17 انجمن علمی هنر 1384/03/02 8218  
18 انجمن علمی کامپیوتر 1383/10/23 7730  
19 انجمن علمی عمران 1381/09/13 3453  
20 انجمن علمی شیلات 1389/12/15 22829  
21 انجمن علمی ریاضی 1381/03/21 2876  
22 انجمن علمی معماری 1383/05/07 6563  
23 انجمن علمی برق و قدرت 1383/10/23 7745  
24 انجمن علمی ماشین های کشاورزی 1385/03/28 10693  

   


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی