طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

 انجمن های علمی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

                                           

ردیف نام انجمن تاریخ تصویب شماره تصویب آدرس وب سایت
1 انجمن علمی آمار                                                                 
2 انجمن علمی اقتصاد نظری        
3 انجمن علمی تربیت بدنی      
4  انجمن علمی تکنولوژی آموزشی      
5 انجمن علمی جغرافیا      
6 انجمن علمی حسابداری      
7 انجمن علمی حقوق      
8 انجمن علمی روان شناسی      
9 انجمن علمی ریاضی        
10 انجمن علمی زبان انگلیسی      
11 انجمن علمی علوم تربیتی      
12 انجمن علمی علوم سیاسی      
13 انجمن علمی فیزیک      
14 انجمن علمی کتابداری      
15 انجمن علمی مدیریت بازرگانی             
16 انجمن علمی مدیریت جهانگردی          
17 انجمن علمی هنر      

   


International Nano Letters


تقویم پژوهشی