طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

معرفی رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  مهدی روزرخ 

     تحصیلات: دکترای کشاورزی

      مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی: mroozrokh@iauksh.ac.ir   

         وب سایت

          

International Nano Letters


تقویم پژوهشی