طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

معرفی مدیر آزمایشگاه ها و کارگاه های واحد: 

            

    نام و نام خانوادگی:  فرهاد گلمحمدی

     تحصیلات: دکترای شیمی کاربردی

      مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی: 

golmohammadifarhad@gmail.com   

         وب سایت

          
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی