طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر(1397/11/28) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور 70/109358 93/12/13
2 شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور 73/302817 89/07/27

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی