طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور 70/109358 93/12/13
2 شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور 73/302817 89/07/27

 


International Nano Letters


تقویم پژوهشی