طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار لیست مجلات معتبر و نامعتبر(1397/11/28) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال  

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

دفتر امور پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی این واحد از سال1391 به بعد دارای حوزه پژوهشی مستقل بوده است. هم اکنون بیش از 120نفر پژوهشگر فعال در زمینه های مختلف پژوهشی از قبیل ارائه طرح های پژوهشی، ارائه مقالات علمی در سطوح داخلی و بین المللی ، اختراعات، تألیف و ترجمه کتاب و ... در این دانشکده مشغول به فعالیت هستند.  امید است که با سیاستهای حمایتی دانشگاه بتوان تعداد بسیار بیشتری از اعضای هیئت علمی را در امر پژوهش سهیم کرد.

از ابتدای مستقل شدن این حوزه آقای دکتر کامران جانفشان 1393-1391، خانم دکتر آناهیتا فرجی 1394-1393 عهده دار مدیریت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوده اند. در حال حاضر خانم دکتر سوسن لایی به عنوان مدیر پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد از آبان ماه 1394مشغول فعالیت می باشند.

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی