طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

                     چگونگی راه اندازی  یک مجله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی       

                     فهرست مجلات انتشار یافته از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

                     فهرست مجلات در حال  تاسیس توسط دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی