طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

                     چگونگی راه اندازی  یک مجله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی       

                     فهرست مجلات انتشار یافته از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

                     فهرست مجلات در حال  تاسیس توسط دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  

International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی