طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

 

 

 

 

دفتر امور پژوهش و فناوری دانشکده  کشاورزی

دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی این واحد از سال1391 به بعد دارای حوزه پژوهشی مستقل بوده است. هم اکنون بیش از 60 نفر پژوهشگر فعال در زمینه های مختلف پژوهشی از قبیل ارائه طرح های پژوهشی، ارائه مقالات علمی در سطوح داخلی و بین المللی ، اختراعات، تألیف و ترجمه کتاب و ... در این دانشکده مشغول به فعالیت هستند.  امید است که با سیاستهای حمایتی دانشگاه بتوان تعداد بسیار بیشتری از اعضای هیئت علمی را در امر پژوهش سهیم کرد.

از ابتدای مستقل شدن این حوزه خانم دکتر ناهید نیاری  از سال 1392-1391  ، دکتر مرتضی کهراریان  از سال 1393-1392 عهده دار مدیریت پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوده اند.


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی