طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

       

 نام و نام خانوادگی:سجاد پارساپور                                              

            پست الکترونیکی   :sajadparsamehr@gmail.com

                آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک

        مرتبه علمی: استادیار

 

 

 






International Nano Letters



معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی